Stavebný úsek

stavebnepovolenie

 

 

 

Žiadateľ : Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, IČO : 36442151 v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie, IČO : 22870172 podal dňa 09.10.2015 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu :

 VZN číslo 5/2009 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Makov

Územný plán obce Makov- Doplnok č.1

Grafická časť:     1             2             3            4                        6           7 

VZN číslo 3/2006,ktorým sa schvaľuje Územný plán Obce Makov a vyhlasujú jeho záväzné časti

Návrh Územného plánu Obce Makov

Grafická časť:       1           2            3                        5             6            7