Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s, v zastúpení Mackovčák Vladimír, IČO : 36442151,Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina   

Kolaudačné rozhodnutie