O z n á m e n i e  o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania.

Navrhovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina, IČO : 36 672 297 podal dňa 23.06.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„ SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu“ , ktorá bude umiestnená na parc. zmysle situácie umiestnenia – líniová stavba v k.ú. Makov

 

Účelom stavby je rekonštrukcia vodovodu OC DN 50, ktorý je v zlom technickom stave. Projekt rieši výmenu starého poruchového potrubia z ocele za potrubie z HDPE, vrátane prepojenia vedľajších vetiev a prípojok. Na rekonštruovaný vodovod bude napojená 1 vodovodná vetva – V1, prepojenie na jestvujúci vodovod D63 a 12 vodovodných prípojok. Celkový rozsah rekonštrukcie je 497,00 m. Potrubie z HDPE 100 D90, D63 a prípojky D32 v počte 12 ks. Rekonštrukcia pozostáva z 2 vetiev „ V“ a „ V1“

 Vetva „ V“ je situovaná v miestnej komunikácii a v nespevnenej ploche, bude križovať MK, Makovský potok a cestu I/10, celková dĺžka rekonštruovanej vetvy je 330, 00 m, začiatok rekonštrukcie je v blízkosti RD č.203, koniec vetvy je pri RD č.162 za cestou I/10, od bodu napojenia trasa vodovodu pokračuje v MK až po bod V2 v km 0,0695, kde vodovod križuje MK pretláčaním, od bodu V3 v km 0,0791 bude trasa vodovodu vedená v nespevnenej ploche, od 0,0945 až po km 0,1035 bude vodovodné potrubie križovať Makovský potok, ďalej bude trasa pokračovať po lúke a nespevnenej ceste, v bode 01 v km 0,202 bude nové potrubie prepojené ba jestvujúci vodovod DN50, v bode 02 v km 0,2674 bude na vetvu „ V“ napojená vetva „ V1“, po križovaní s cestou I/10 pokračuje v asfaltovej ceste  a nespevnenej ploche až po koniec úseku v km 0,330. Na vetve „ V“ bude 12 betónových blokov. Vetva „V“ bude uložená v MK – 50,00 m, v koryte Makovského potoka – 7,00 m, v nespevnenej ploche – 59,00 m, v MK nespevnenej – 1231,50 m, po lúke – 79,00 m, v ceste I /10 – 13,50 m.

Vetva „ V1“ je situovaná v predzáhradkách RD, ktoré sú  v blízkosti cesty I/10, začiatok vetvy je v bode 01 na vetve „ V“, celková dĺžka vetvy je 167,00 m. vetva pôjde v súbehu s jestvujúcim vodovodom a bude ho 3 x križovať, na vetve budú 2 betónové bloky.

 

       Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust.§ 36 zák.č 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania.

      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade v Makove  na v pracovné dni v čase od 7,00 hod do 15,00 hod ako aj v stredu od 15,00 hod – do 17,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne na Obecnom úrade v Makove najneskôr do najneskôr do 08.08.2017  v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

           V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

                                                                                                               Martin  P a v l í k

                                                                                                                    starosta obce