stavebnepovolenie Stavebné povolenie - Verejná vyhláška na stavbu Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia . Účelom stavby je zabezpečiť nové pripojenie jestvujúcich rozvodných zariadení zo vzdušného vedenia vo vlastníctve prevádzkovateľa o rozšírenie odberných možností pre pripojenie 23 nových odberných miest