stavebnepovolenie

 

 

 

Žiadateľ : Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, IČO : 36442151 v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie, IČO : 22870172 podal dňa 09.10.2015 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu :

„Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia „ na parcele v zmysle situácie osadenia stavby v k.ú. Makov Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Makov ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 61 zák.č 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade v Makove každý pracovný deň v čase od 7,00 hod –do 15,00 hod a vo štvrtok v čase od 14,00 – 17,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 29.12.2015 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Makov.


Martin P a v l í k
starosta obce


Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie
Obec Makov , Makov č.60 – starosta obce
Ing. Binó Štefan, Jaseňová č.34, Žilina
SVP š.p, SPSV I č.1/97, Nimnica
SPF, Sad SNP č.667/10, Žilina
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie osadenia sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
Okresný úrad Čadca – odbor krízového riadenia
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SeVaK –a.s. zákaznícke centrum, Matičné námestie č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Okresný úrad Čadca , pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca


Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

2.  Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním
Verejná vyhláška

Obec makov, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že v zmysle ust.§ 39a odst.4 stavebného zákona v znení noviel, spája územné konanie so stavebným konaním pre stavbu: „Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia„ na parcele v zmysle situácie umiestnenia v k. ú. Makov – k pozemkom má investor iné právo.
Súčasne Vás upozorňujeme, že pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby na uvedenom pozemku vyplývajú tieto požiadavky:
Projekt rieši:
Účelom stavby je zabezpečiť nové pripojenie jestvujúcich rozvodných zariadení zo vzdušného vedenia vo vlastníctve prevádzkovateľa o rozšírenie odberných možností pre pripojenie 23 nových odberných miest
VN prípojka pre novovybudovaný VN rozvádzač bude VN káblom 3x22-AXEKVC (AR)E 1x70 mm2, ktorý nude napájaný z jestvujúcej vzdušnej VN siete cez novovybudovaný OTE pre zvislú montáž. Bude osadený nový kioskový VN rozvádzač T-Station, do krotého bude napojený nový zemný kábel 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2, z tohto VN rozvádzača budú napojené 2 jestvujúce VNK : (a) 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2 a (b) 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70 mm2.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obec Makov

Martin P a v l í k
starosta obce


Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie
Obec Makov , Makov č.60 – starosta obce
Ing. Binó Štefan, Jaseňová č.34, Žilina
SVP š.p, SPSV I č.1/97, Nimnica
SPF, Sad SNP č.667/10, Žilina
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie osadenia sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
Okresný úrad Čadca – odbor krízového riadenia
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SeVaK –a.s. zákaznícke centrum, Matičné námestie č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Okresný úrad Čadca , pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca


Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie