Stavebný úsek

Zmena a doplnok Územného plánu Vysoká nad Kysucou

Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s, v zastúpení Mackovčák Vladimír, IČO : 36442151,Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina   

Text na stiahnutie v PDF

O z n á m e n i e  o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania.

Navrhovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina, IČO : 36 672 297 podal dňa 23.06.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„ SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu“ , ktorá bude umiestnená na parc. zmysle situácie umiestnenia – líniová stavba v k.ú. Makov