Stavebný úsek

Zmena a doplnok Územného plánu Vysoká nad Kysucou

Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s, v zastúpení Mackovčák Vladimír, IČO : 36442151,Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina   

Kolaudačné rozhodnutie

Informacie

Navrhovateľ: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa 20 .03.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:„ Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov –predĺženie stoky AIV28“, ktorá bude umiestnená na parc. cesta III/2024 (CKN č. 3760 , 3927( EKN č. 33035) v k.ú Turzovka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Úplné znenie oznámenia 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemkov