V zmysle Smernice Obce Makov – Sadzobník ostatných poplatkov za pracovné úkony a služby poskytované obcou Makov platnej a účinnej od 01. 09. 2016 bodu B. obec bude účtovať:

- poplatok za pripojenie sa na elektrickú energiu z budovy Domu smútku Makov súp. č. 248 (opravy hrobov, budovanie nových hrobov, výkop jamy, ..) vo výške 1 €/kWh,
- poplatok za vjazd motorovým vozidlom do priestorov cintorína v Makove vo výške 10 €/deň.

 

Tento poplatok sa bude uhrádzať do pokladne obce Makov:
- za vjazd na cintorín pri preberaní kľúča od brány (kľúč treba ešte v ten deň vrátiť, nezapožičiava sa na noc),
- za elektriku po skončení prác s tým, že správca cintorína opíše elektromer na začiatku a na konci prác a odovzdá kľúčik od elektrickej skrinky, ktorý mu bude pri skončení prác vrátený.