skola 1Štedré Vianoce s makovskou školou

Na pôde ZŠ s MŠ Makov sa v rámci záujmového vzdelávania v CVČ zrodila zaujímavá myšlienka - pripraviť obci Makov pri príležitosti 120. výročia konštituovania samostatnej obce Makov (2015) a 400. výročia prvej písomnej zmienky o Makove (2016) dva darčeky – obraz a spevník.


Nadrozmerný obraz Patróni Makova vznikol pod záštitou n. f. Makové zrnká a je oslavou základných symbolov našej obce: kostola sv. Petra a sv. Pavla a jeho patrónov, brestu u Papají a prameňa rieky Kysuce. Spevník Makovské Vianoce, ktorý by mohol mať podtitul Pocta učiteľovi, je prejavom úcty vzácnemu človeku: učiteľovi, organistovi, dirigentovi žiackeho spevokolu pánovi Ladislavovi Marschalkovi a jeho otcovi Jozefovi, ktorí v obci dlhodobo aktívne pôsobili.
Obidve diela sú kolektívne práce, ktoré so svojimi učiteľkami spoluvytvárali počas dvoch rokov naši žiaci. Základné motívy spracované v obraze i pôsobenie učiteľskej rodiny Marschalkovcov v tunajšej škole vytvorili harmonický súlad s naším školským vzdelávacím programom, ktorý má názov Moderná škola si ctí tradície. Obraz i kniha sú duchovným i hmotným darom, ktorý  škola venovala obci Makov počas slávnostného galaprogramu Vianoce u nás doma.

Naše poďakovanie patrí Mgr. Elene Rusňákovej a Mgr. Janke Petrovičovej a ich žiakom za podnetnú tvorivú prácu so žiakmi a realizáciu oboch diel. Osobitnú vďaku vyjadrujeme i pánovi Ladislavovi Marschalkovi zo Staškova za podporu a pomoc pri vydaní spevníka. Poďakovanie patrí i pani Márii Ščuryovej z vydavateľstva Magma za grafickú podobu diela.  

skola 2