P1130197

 

 

V uplynulých dňoch sme si opäť pripomenuli významný medzník v dejinách našej novodobej histórie - Slovenské národné povstanie. Obec Makov už tradične, v spolupráci so ŽSK, Okresným úradom Čadca a SZPB pripravili pietny spomienkový akt. Uskutočnil sa dňa 27. augusta 2015 pri Pamätníku 1. čs. brigády J. Žišku pri Valašskom šenku.,

 

Zúčastnení  položili vence a kvety  a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť položili svoje životy.Po odznení hymien SR a ČR Milan Petrovič privítal hostí – poslanca NR SR a predsedu ŽSK Juraja Blanára, tajomníka veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Sergeja Nikitina, zástupcu Veľvyslanectva ČR Petra Lessyho, zástupkyňu prednostu Okresného úradu v Čadci Adrianu Kičurovú, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraja Drotára, priamych pamätníkov SNP, delegácie ČSBS Vsetína, Ostravy, Valašského Meziřičí, Frýdku-Místku, Opavy, delegáciu z Poľskej republiky, priamych pamätníkov SNP, starostov a primátorov okolitých miest a obcí zo SR a ČR, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, zástupcov politických strán a hnutí.

V úvode vystúpil s príhovorom starosta obce Makov Martin Pavlík. Vo svojom prejave pripomenul, ako je potrebné vážiť si históriu, pripomínať si, čo nás doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta, nezabúdať na tých, ktorí sa aktívne postavili na odpor fašizmu a zapojili sa do SNP. Boli to skutoční hrdinovia, hrdinovia, ktorí si zaslúžia náš veľký obdiv a naše veľké uznanie. To, že si každoročne pripomíname SNP, je iba maličkou a nepatrnou úctou, ktorú si všetci títo hrdinovia zaslúžia.
Predseda ŽSK Juraj Blanár pripomenul viacrozmerný odkaz SNP, pre dnešok aktuálny odkaz – nedávať priestor extrémistom a brániť hodnoty slobody a demokracie.Priebeh a výsledky boja slovenského ľudu proti fašizmu ocenil Sergej Nikin z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR.Prítomným sa prihovorila aj zástupkyňa prednostu OÚ v Čadci Adriana Kičurová.
Za SZPB vystúpil Juraj Drotár, ktorý vo svojom prejave zdôraznil najmä historický význam SNP a odkaz pre súčasné generácie.

V závere slávnosti boli vyznamenané pamätnými medailami p. Ružena Zemanová z Makova za zásluhy o rozvoj a dlhoročnú prácu v SZPB a z rúk Nikitina Sergeja prevzala ocenenie Ruskej federácie p. Dagmar Dvorská z Čadce ako obeť fašistických represálií. Počasie prialo a slnečných spomienkových osláv sa zúčastnilo množstvo účastníkov. Je chvályhodné, že medzi nimi bola aj mladá generácia.
Po skončení oficiálnej časti pietnej spomienky odzneli piesne folklórnej skupiny Makovanka.
Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane večná!