Katastrálne územie Makova patrí do dvoch orografických celkov: Javorníky a Turzovská vrchovina. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného až vrchného eocénu, tzv. zlínskymi vrstvami račianskej jednotky magurského flyšu. Tieto sú zložené s ílivcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe pozdĺžnych pásov. Rozšíreným pôdnym typom je hnedá lesná pôda, v menšej miere podzoly, rankrové a glejové pôdy.

Najvyššou kótou katastrálneho územia je Veľký Javorník 1071 m n. m., ktorý je zároveň najvyšším bodom pohoria.
Hydrologicky územie patrí do povodia Váhu. Je odvodňované riekou Kysucou, ktorá pramení v Javorníkoch pod Hričovcom (1062 m n. m.). Jej prameň je asi v nadmorskej výške 680 m n. m.. V obci do nej vtekajú tri rovnocenné prítoky z Trojačky, Čierneho a Potoka. Rieka Kysuca je najvodnatejším prítokom Váhu.

Základný vplyv na klimatické pomery má geografická poloha, nadmorská výška a expozícia. Klimaticky patrí toto územie do chladnej klimatickej oblasti (nad 600 m n. m.). Priemerné teploty najteplejšieho mesiaca - júla sú 12 -16  C, najchladnejšieho - január sú okolo -7  C. Dĺžka snehovej prikrývky je podľa nadmorskej výšky a expozície 90 až 120 dní. Celé územie Kysúc a teda aj Makova, vzhľadom na náveternú polohu patrí medzi tkzv. "mokré kúty Slovenska".

Priemerný ročný úhrn zrážok je 800 - 900 mm.