Upozorňujeme všetkých občanov, ktorých sa dotkli pozemkové úpravy, resp. ktorí v roku 2018 vykonali nejaké zmeny vo vlastníctve stavieb a pozemkov a Makove, majú v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. povinnosť podať si priznanie k dani z nehnuteľností a to do 31.01.2019. Vyplnené a podpísané priznania môžu občania doručiť Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov osobne alebo prostredníctvom pošty.

V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, obec bude postupovať v zmysle Daňového poriadku – zašle výzvu na splnenie si daňovej povinnosti a následne uloží pokutu, ktorá je pre fyzické osoby najmenej 5 €.