Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v KÚ Makov  

Príloha č. 1 (ťarchy) k rozhodnutiu Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru č. OU-CA-PLO-2018/009935 zo dňa 31.07.2018 je k nahliadnutiu v kancelárii Stanislavy Gregušovej.