Upozorňujeme všetkých občanov, ktorých sa dotkli pozemkové úpravy, resp. ktorí v roku 2018 vykonali nejaké zmeny vo vlastníctve stavieb a pozemkov a Makove, majú v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. povinnosť podať si priznanie k dani z nehnuteľností a to do 31.01.2019. Vyplnené a podpísané priznania môžu občania doručiť Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov osobne alebo prostredníctvom pošty.

V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, obec bude postupovať v zmysle Daňového poriadku – zašle výzvu na splnenie si daňovej povinnosti a následne uloží pokutu, ktorá je pre fyzické osoby najmenej 5 €.

Pôda, zdroj obživy, ale i mnohých svárov a priekov. Po celé stáročia, ale i v súčasnosti.

Jednou z úloh spoločnosti po roku 1989 je obnova právneho štátu a v jeho rámci zrovnoprávnenie všetkých druhov vlastníctva vrátane vlastníctva nehnuteľností.
A v tomto rámci je základnou úlohou štátu riadna štátom garantovaná evidencia vlastníctva.
V rokoch 1948 – 1989, súkromné vlastníctvo poľnohospodárskej a lesnej pôdy akoby zaniklo, začali sa preferovať kolektivizované formy využívania poľnohospodárskej a lesnej pôdy a utlmovalo sa postupne vedomie vlastníkov o ich vlastníckych právach. Preto štát prijal novú legislatívu, ktorou sa snažil upraviť a riadne zaevidovať a garantovať vlastnícke vzťahy k pôde. Ústava SR č. 460/1992 Zb., zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, zákony č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon č. 266/1992 o katastri nehnuteľností, predchodcovia dnešného katastrálneho zákona.

Vážení spoluobčania, spoluvlastníci pozemkov v Obci Makov, oznamujeme Vám, že pozemkové úpravy sú zapísané v katastri nehnuteľností. Ing. Marián Masnica predseda Združenia účastníkov pozemkových úprav

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v KÚ Makov  

Príloha č. 1 (ťarchy) k rozhodnutiu Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru č. OU-CA-PLO-2018/009935 zo dňa 31.07.2018 je k nahliadnutiu v kancelárii Stanislavy Gregušovej.

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v KÚ Makov 

Grafická príloha 

Postup prechodu na na hospodárenie v novom usporiadaní  v KÚ Makov

rozhodnutie 2  rozhodnutie 1rozhodnutie 3

logo pozemkove upravyOkresný úrad Čadca ako príslušný správny orgán podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorčích predpisov v zmysle §13 ids,1. zákona zverejňuje projekt pozemkových úprav v k.ú. Makov 

Pozemkové úpravy - rozlúčme sa s Uhorským právom

 

Pozemkové úpravy - rozlúčme sa s Uhorským právom


Rozhovor s Ing. Mariánom Masnicom, predsedom Združenia účastníkov pozemkových úprav v Makove spracoval Ladislav Paštrnák.

Dátum platnosti 10/2014