Odpadové hospodárstvo

Kalendár zberov a prepráv na rok 2021xlsKalendár zberov a prepráv na rok 202151.00 KB

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je platný od 01/2021.

Vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný


Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Obec Makov, tak ako aj iné obce a mestá, zvýšila poplatok za komunálny odpad na rok 2020.Nie zvýšila ale bola nútená zvýšiť na sumu 21,96 €/osoba/rok.V krátkosti vysvetlím,čo je v tejto sume zahrnuté.Dôležitá informácia pre občanov je,že obce a mestá nemôžu na tejto službe zarábať ale ani prerábať,to znamená - koľko zmesového odpadu vytvoríme,toľko si zaplatíme.Za separovaný a správne vytriedený odpad NEPLATÍME.

 Program odpadového hospodárstva na rok 2016 -2020

Obec získala certifikát  za triedenie odpadu Obec získala certifikát  za triedenie odpadu   Obec získala certifikát  za triedenie odpadu