Vodohospodár Makov, spol. s r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku Obce Makov v nasledovnom predmete.

Predmet obchodnej verejnej súťaže: - Smreková drevná hmota v 4, 8, 10, 12 a 15 m výrezoch z obnovnej úmyselnej ťažby a kalamitnej ťažby v množstve cca 1500 m3.-