KTO SME: Neinvestičný fond pre deti
KDE SME: Makov č. 264, 023 56
ČO ROBÍME: Predmet činnosti je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v obci Makov.
Číslo účtu: 312 416 750/0900
Slovenská sporiteľňa
IČO: 379 777 84
Registračné číslo: NF - 6/04, vedené na Krajskom úrade v Žiline
Fond je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCR po: 67 90/2005
NEZABUDNITE!
V zmysle zákona o dani z príjmu môžete ciele fondu a tým vzdelávanie makovských detí každoročne podporiť 2% zo svojho daňového výmeru.