Sample ImageFolklórna skupina Makovanka vznikla v júli roku 2003 pod organizáciou ZO ZŤP a ZPCCH v Makove. V dobe vzniku mala 12 členiek. Dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 28.4.2011 pôsobí v obci Makov ako FS Makovanka občianske združenie.Číslo spisu VVS/1-900/90-375 69.V súčasnej dobe má  9 členiek.


Predsedom združenia a zároveň vedúcou súboru je Júlia Masnicová, ktorá sprevádza súbor hrou na akordeón.

Členkami FS Makovanka sú:                                               

 • Júlia Masnicová
 • Štefánia Pastorková
 • Lenka Záhumenská
 • Lenka Marčišová
 • Anna Trebulová
 • Anna Kuderavá
 • Helena Lučanová
 • Helena Pavlíková
 • Helena Juríková


FS Makovanka má bohatý repertoár ľudových piesní, pásiem, žartovných rozprávaní, tradičných zvykosloví, ktoré prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci, ale aj mimo obce Makov. Ako občianske združenie chceme rozšíriť svoje aktivity aj o nasledujúce:

 • uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, najmä regiónu Kysúc, ako  aj iných oblastí Slovenska
 • združovať osoby so záujmom o slovenské ľudové kultúrne dedičstvo, najmä o piesne, tance,       
 • ľudovú slovesnosť a ľudové zvyky
 • obnova a zachovávanie kultúrnych tradícií a remesiel vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky
 • združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby
 • spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami s cieľom získať partnerov, podpory a pomoci pri realizácii stanovených úloh a cieľov
 • vykonávať vlastné kultúrne aktivity a podujatia pre uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov
 • propagovať činnosť združenia a to i spoluprácou s masmédiami. V rámci propagácie v masmédiách propagovať okrem vlastnej činnosti tiež ďalšie subjekty, s ktorými boli uzatvorené sponzorské prípadne reklamne zmluvy
 • organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, 
 • súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
 • vydávať neperiodické publikácie, audio a video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Významné podujatia, ktorých sa FS Makovanka zúčastnila: XXXI TARGOW SZTUKI LUDOWEJ v Krakowe, Dubnický folklórny festival v Dubnici nad Váhom, Inovecké slávnosti v Hlohovci, Folklórny festival Ochodnica, Folklórny festival Hvozdnica a množstvo ďalších podujatí.

KONTAKT : Júlia Masnicová  tel.: 0910 267 950