22089586 1479079269065704 495700553211596192 nObec Makov v poslednom období výrazne zlepšuje materiálno technické zabezpečenie nášho obecného DHZ – hasičov.
Nedávno sme podali žiadosť o dotáciu na základe výzvy č. VII. Prezídia HaZZ 2017 na projekt: „Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“ z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií.

Projekt rieši stavebné úpravy haly podrobnej kontroly na bývalom CHP Makov spočívajúce v:
- zlepšení tepelnotechnického stavu budovy znížením a zateplením stropu,
- v rámci stavebných úprav sú navrhnuté nové deliace priečky pre vytvorenie kotolne, školiacej a odpočinkovej miestnosti,

nové rolovacie garážové vráta, nové prestupy pre vetranie a komín vrátane pomocných konštrukcií, nové protipožiarne dvere v interiéri z dôvodu potreby samostatného požiarneho úseku pre garáž, zábradlie pozdĺž rampy s pracovnými otvormi pre prístup k vozidlám a napokon protipožiarny uzáver pre kontrolu povalového priestoru.
Realizáciou uvedeného projektu vznikne plnohodnotná hasičská zbrojnica pre parkovanie hasičskej techniky vrátane hasičských cisterien CAS 32 TATRA 148 a CAS30 TATRA 815-7 .
Rozpočtované náklady 46 883,06 € s DPH
Žiadosť o dotáciu v celkovej výške 30 000 € s DPH
Spolufinancovanie vo výške 16 883,06 € s DPH
Ešte v roku 2014 sme podali žiadosť o „Repasáciu CAS 32 TATRA 148“, opakované žiadosti v rokoch 2016 a 2017 na DPO SR ako aj prezídium HaZZ Bratislava. V roku 2016 sme boli ohľadom repasácie telefonicky kontaktovaní s prisľúbením realizácie ešte v minulom roku t.j. 2016. Keďže k tomu nedošlo, bola v roku 2017 opakovane zaslaná ďalšia žiadosť.
Ako uviedol starosta obce p.Martin Pavlík : „Chceme,aby naši hasiči mali dobudovanú hasičskú zbrojnicu, kde pod jednou strechou budú môcť uskladniť a starať sa o svoju techniku. Chcel by som, aby hasiči mali dôstojné prostredie na svoju činnosť ale zároveň aby cítili zodpovednosť za veci a techniku, ktorú obec dokáže zabezpečiť, zaobstarať alebo kúpiť. Teší ma dobrá športová výkonnosť mladých hasičov a záujem u mládeže o hasičské „remeslo“. Do budúcnosti je dôležité, aby sa majetkovo-právne vysporiadal a dobudoval areál pri železničnej stanici. Ďakujem hasičom za zvýšenú aktivitu a pevne verím, že aj naďalej budú hrdo reprezentovať našu obec, či už na športovom poli ale samozrejme hlavne pri záchrane životov a majetkov občanov Makova ale aj v blízkom okolí“.