VZN číslo 5/2009 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Makov

Územný plán obce Makov- Doplnok č.1

Grafická časť:     1             2             3            4                        6           7 

VZN číslo 3/2006,ktorým sa schvaľuje Územný plán Obce Makov a vyhlasujú jeho záväzné časti

Návrh Územného plánu Obce Makov

Grafická časť:       1           2            3                        5             6            7