Informacie

Navrhovateľ: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa 20 .03.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:„ Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov –predĺženie stoky AIV28“, ktorá bude umiestnená na parc. cesta III/2024 (CKN č. 3760 , 3927( EKN č. 33035) v k.ú Turzovka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Úplné znenie oznámenia 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemkov

stavebnepovolenie Stavebné povolenie - Verejná vyhláška na stavbu Makov Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty doplnenie VN káblového vedenia . Účelom stavby je zabezpečiť nové pripojenie jestvujúcich rozvodných zariadení zo vzdušného vedenia vo vlastníctve prevádzkovateľa o rozšírenie odberných možností pre pripojenie 23 nových odberných miest

stavebnepovolenie

 

 

 

Žiadateľ : Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, IČO : 36442151 v zastúpení Ing. Štefan Binó, Jaseňová č.34, Žilina, Elektrické zariadenie, IČO : 22870172 podal dňa 09.10.2015 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu :