P1120088Na začiatku vizitácie bolo potrebné vypracovať dotazník, v ktorom sa nachádzalo 150 otázok zo života farnosti.
Ďakujem Ing. Mariánovi Masnicovi za odbornú pomoc pri písaní dotazníka.Tento dotazník je archivovaný na Biskupskom úrade v Žiline aj na Farskom úrade v Makove a materiál sa stáva prínosom pre budúcnosť, že všetko je zachytené a zdokumentované. Otázky sa týkajú stavu kostola, farskej budovy a života celej farnosti.

Ďalším krokom vizitácie bola kontrola kancelárie farského úradu,  zvlášť farských matrík so zápisom sviatostí, všetky tlačivá kancelárie, písomnosti a pečiatky,  archivovanie farských oznamov, archivovanie zápisníc, knihy prijatej a odoslanej pošty, knihy celebrantov, knihy úmyslov sv. omší,inventárne knihy, liturgických kníh v kostole a liturgických predmetov, interiéru kostola, stav spovedníc a zoznam kultúrnych pamiatok. Zvlášť táto kontrola bola zameraná aj na farskú kroniku. Je potrebné v našej farnosti túto kroniku nanovo zaviesť aj pre ďalšie generácie. História farnosti je vedená od roku 1914 po rok 1975. Novú kroniku začneme písať od roku 2013.Ďalším krokom vizitácie bola kontrola hospodárenia a ekonomiky našej farnosti. Obsahovala kontrolu finančného denníka, farského účtu, všetkých príjmov a výdavkov farnosti, kontrolu predpísaných a odoslaných zbierok, ročného výkazu o hospodárení, daňových priznaní a dekrétov o právnej subjektivite farnosti, inštalovaní kňaza a konsekrácii kostola, dokladov o pridelení identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla.Ekonomická kontrola bola zameraná na platnosť zmlúv na odber elektriny, plynu, vody a telefónu. Tiež bola vykonaná kontrola poistných zmlúv kostola a farskej budovy, ako i všetkých revíznych správ. Od hromozvodu, elektrickej energie, plynu a požiarnej knihy. Kontrolovali aj platnosť listov vlastníctva. Na základe tejto kontroly je potrebné, aby na všetkých úradných listoch  bola vykonaná zmena názvu organizácie z Farského úradu Makov na oficiálny názov Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Makov.  Osobitným dňom pre vizitáciu bola celodenná pastoračná návšteva nášho otca biskupa Mons. Tomáša Gálisa. Bol vypracovaný program tejto návštevy. Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli, aby sa otec biskup v našom farskom spoločenstve cítil príjemne. Zvlášť sa chcem poďakovať vedeniu Zariadenia pre seniorov, všetkým bývajúcim za prijatie otca biskupa a za spoločný obed v tomto zariadení.Zvlášť ďakujem vedeniu obce p. starostovi Martinovi Pavlíkovi a zamestnancom Obecného úradu Makov, poslancom OZ, deťom z FS Makovníček za program a stretnutie s otcom biskupom a rozhovor spolu s nim na Obecnom úrade v Makove. Po návšteve obecného úradu si otec biskup prezrel peknú prírodu, ktorej sa nachádza naša farnosť. Z výhľadu pri Penzióne Javorník na Kasárňach si prezrel aj prírodu susednej Moravy. Hlavným bodom jeho návštevy bolo slávenie sv. omše o 16.oo hodine vo farskom kostole, ktorú celebroval za prítomnosti svojho tajomníka Petra Šveca,  vdp. Mareka Kotlárika a vdp. Antona Sojku. Ďakujem za  spestrenie liturgie FS Makovanka a FS Makovský prameň. Po sv. omši nasledovala diskusia s našimi farníkmi, pri ktorej sme sa mohli porozprávať s otcom biskupom neformálnym priateľským spôsobom. Návšteva pokračovala na farskom úrade spolu s Pastoračnou radou, ktorá má týchto členov: Terézia Marčišová –kostolníčka, Anton Stolárik – organista, Katarína Lučanová – organistka. S Ekonomickou radou: Ing. Alenou Šupčíkovou, Ing. Vladimírom Kubincom /bol ospravedlnený/, Bc. Mojmírom Pisaríkom. Ďakujem všetkým gazdinkám za prípravu pohostenia. Pri tejto vizitácii Otec biskup nariadil: -    písať a archivovať zápisnice zo stretnutí Pastoračnej a Ekonomickej rady -    v prípade nevládnosti vdp. Antona Sojku upraviť nedeľné bohoslužby na dve sv. omše do obeda so začiatkom: 8.45 hod. a 10.35 hod. Ostatné sv. omše v týždni ostanú nezmenené tak, ako sú doteraz.Otec biskup konštatoval, že farnosť Makov tvorí zdravé jadro kresťanského spoločenstva a ďakuje za stretnutie spolu s nami. Na záver celej vizitácie nám udelil svoje apoštolské požehnanie.