Krst - nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie  krstných rodičov ( pokiaľ sú krstení mimo farnosti), že  nie sú rozvedení, majú všetky  potrebné sviatosti a žijú sviatostným životom.

Sviatosť manželstva - nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Ak si chcú snúbenci dorobiť chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. Treba priniesť zápisnicu zo štátnej matriky, krstné  listy (ak boli snúbenci krstení v inej farnosti), mená a rodné čísla svedkov.  Organistu si treba dohodnúť osobne.

Pohreb - nahlasuje sa na fare. Je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho, na Obecnom úrade v Makove sa hlásiť u správcu cintorína. Organistu, spevákov, zvonenie si treba dohodnúť osobne. Pohreby nebývajú v nedeľu.

Sviatosť zmierenia - vysluhuje sa vždy pol hodinu pred každou omšou.
Pomazanie chorých - hlási sa kedykoľvek osobne na farskom úrade alebo na telefónnom čísle so záznamníkom: 041 43 64 31, 0903 292356
Úmysly sv. omší - nahlasujú sa v sakristii.

Na  nahlasovanie všetkých administratívnych náležitostí  môžete využiť čas po sv. omši.