erb obce Makov - Brest hrabolistý Výpis z kroniky

Počas storočnej existencie samostatnej obce sa zo strany jej samosprávnych orgánov uskutočnili viaceré pokusy o prijatie vlastného znaku. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené pri príležitosti významného jubilea. V roku 1994 bola v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, ako odbornou vedecko-výskumnou a kultúrno-výchovnou organizáciou pre región Kysuce vyhlásená pre deti a občanov verejná súťaž o najlepší návrh symbolu obce.

Účastníci súťaže boli oboznámení so základnými kritériami a zásadami, ktoré má znak obce spĺňať. Tieto boli totožné s požiadavkami, ktoré má heraldická komisia pre tvorbu znakov a erbov. Podmienkou prijatia návrhov bola povinnosť rešpektovať historické, prírodné aj spoločensko-kultúrne súvislosti, viažuce sa k obci. Komisia zložená zo starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva s pracovníkov Kysuckého múzea posúdila spolu 217 návrhov od 185 -tich autorov. Komisia konštatovala, že počet účastníkov možno hodnotiť ako miestne referendum k danej problematike. Množstvu návrhov zodpovedala aj pestrosť ich obsahovo - formálneho stvárnenia. Najčastejšie sa opakujúcimi motívmi bola symbolika viažuca sa k skutočnostiam, že v obci

  • pramení rieka Kysuca,
  •  rieka Kysuca má 4 rovnocenné prítoky, prameniace v štyroch častiach obce (Kopanice, Čierne, Potok, Trojačka),
  • rastie jeden z najstarších exemplárov brestu hrabolistého Ulmus karpinifolia v strednej Európe (500 - 600 ročný),
  • obec je hraničnou obcou s ČR,
  • obyvatelia obce boli úzko spojení s prírodou a pripútaní k pôde ako mnohokrát jedinému zdroju obživy.

Rešpektujúc motívy prevládajúce vo väščine návrhov, sktorými sa komisia stotožnila, bol vybraný návrh s motívom rieky Kysuce a historicky pamiatkovo chráneného stromu. Obecné zastupiteľstvo na návrh komisie doporučilo akademického sochára Milana Greguša - rodáka z obce Makov - aby spracoval uvedené motívy do výtvarného návrhu. Milan Greguš predložil návrh znaku obce, ktorý po všetkých stránkach zodpovedá stanoveným kritériám a zásadám.

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadaní 23. marca 1995 návrh prijalo  a o jeho odsúhlasenie požiadalo Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra SR, ktorá návrh posúdila a 10. apríla 1995 schválila.

ERB obce je v modrom štíte mohutný zlatý listnantý strom - brest hrabolistý Ulmus carpinifofia, jeden z najstarších exemplárov v strednej Európe (asi 500 rokov).

Brest je symbolom mohutnosti, sily, je symbolom rieky Kysuce, ale aj samotného života.
Štyri  korene symbolizujú štyri časti obce, z ktorých obec pozostáva. Štyri mohutné konáre zasa symbolizujú štyri rovnocenné prítoky rieky Kysuce, ktoré pritekajú z týchto osád.