Obec Makov, zastúpená starostom obce, Martinom Pavlíkom, Vám ohľadom podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, dáva na vedomie nasledovné:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby nasledovný:

1. Občan predloží sociálnej pracovníčke obce tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“(vypísané a popodpisované). Spolu so žiadosťou sa prikladá tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu “(vypísané a potvrdené obvodným lekárom) a fotokópie odborných nálezov nie starších ako 6 mesiacov (zo zdravotnej karty žiadateľa).
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tvorí podklad pre zdravotnú posudkovú činnosť. Posudzujúci lekár Obce Makov vypracuje zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
3. Sociálna pracovníčka obce vykoná sociálnu posudkovú činnosť (terénne šetrenie), výsledkom ktorej je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
4. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Obec ako správny orgán rozhodne v konaní o odkázanosti na sociálnu službu a vydá predmetné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, o odkázanosti na opatrovateľskú službu).
6. Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinný podať písomnú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci. Túto žiadosť Vám poskytne sociálna pracovníčka obce.
7. Obec uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je pre prijímateľa uzatvorená zrozumiteľným spôsobom.

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, „Vyhlásenie o majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu, „Vyjadrenie žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sú k dispozícii u sociálnej pracovníčky Obce Makov alebo na webovej stránke obce.


V prípade nejasností kontaktujte sociálnu pracovníčku obce, Mgr. Stanislavu Kupšovú, osobne v budove Zariadenia pre seniorov č. 62 (prízemie), telefonicky: 0918109200 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.