Poskytovanie sociálnych služieb Obce Makov zastrešuje sociálny úsek obce, zastúpený sociálnou pracovníčkou, Mgr.Stanislavu Kupšovú, osobne v budove Zariadenia pre seniorov č. 62 (prízemie), telefonicky: 0918109200 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie poskytovania prepravnej služby
 • zabezpečenie poskytovania sociálnej služby jedálne
 • zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie v útulku
 • vykonávanie sociálno-poradenskej práce prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia
 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • vypracovávanie sociálnych posudkov
 • vypracovávanie posudkov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • vypracovávanie rozhodnutí o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • vypracovávanie a uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb
 • spolupráca s posudkovým lekárom obce za účelom vystavenia zdravotných posudkov pre žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb
 • vedenie agendy dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (MŠ Makov, ZŠ Makov) ohrozeného sociálnym vylúčením
 • vedenie agendy dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (MŠ Makov, ZŠ Makov) ohrozeného sociálnym vylúčením
 • realizácia sociálnej politiky v obci
 • poskytovanie základných sociálno-poradenských služieb obyvateľom obce
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení sociálnych a rodinných problémov obyvateľov obce
 • zabezpečenie krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách
 • vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc v rámci terénnej sociálnej práce
 • poskytovanie pomoci maloletým v naliehavých prípadoch
 • vykonávanie poradenstva pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov pre všetky skupiny občanov v tiesni
 • poskytovanie pomoci a starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc v mimoriadnych životných situáciách (živelná pohroma, zaostalý spôsob života, nezvládnuteľná sociálna a finančná situácia ...)
 • zabezpečovanie úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rozsahu svojich kompetencií
 • vykonávanie osobitného príjemcu dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 • vykonávanie terénnej sociálnej práce a poskytovanie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. alebo je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona o sociálnych službách
 • pomoc pri uľahčení komunikácie medzi klientom (obyvateľom obce) a inštitúciami, vykonávanie sprevádzania klienta do inštitúcií
 • spolupráca s inštitúciami – škola (predvolávanie rodičov do školy, kontrola dochádzky, záškoláctvo, dotácia na stravu a školské potreby), zdravotnícke a lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice, ODCH, DOS, posudkový lekár), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP), Sociálna poisťovňa ( dôchodkové dávky), polícia, súdy, exekútorské úrady ( splátkové kalendára a dohody), Detské domovy (sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi), pošta (asistencia pri listových zásielkach, výplata štátnych sociálnych dávok)
 • vykonávanie poradenstva v oblasti zamestnania (písanie žiadostí do zamestnania, hľadanie kontaktov na internete, podpora klientov – obyvateľov obce – smerovaná k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu problémov)