Vážení občania,

- dňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

Zo zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries vyplýva, že:

- stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky. Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.

Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu v geografickej časti registra do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
b) Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla do 31.12.2015.

ikona pdf

  Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

ikona pdf

  Určovanie (zmena, zrušenie) súpisného čísla                

ikona pdf   Žiadosť o zmenu / zrušenie súpisného čísla na budovu
ikona pdf

  Čestné vyhlásenie k veku stavby

ikona pdf

  Žiadosť o potvrdenie veku stavby