Obrázok1Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia

vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Na deň 13.3. 2020 bolo udelené riaditeľské voľno.
Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur.
Počas 14 dní rešpektujte prosím zákaz navštevovania areálu ZŠ s MŠ, telocvične a ihriska. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom.

Keďže nariadené karanténne opatrenie je zamerané na prevenciu proti šíreniu koronavírusu COVID – 19, je nevyhnuté v tomto čase rešpektovať nasledujúce pokyny:

  • zdržiavať sa primárne v domácom prostredí,
  • nestretávať sa s inými ľuďmi na ihriskách, či iných spoločenských priestranstvách,
  • pri komunikácii dodržiavať hygienický odstup,
  • vyhýbať sa prostriedkom verejnej hromadnej dopravy,
  • zvýšiť hygienu rúk,
  • pri kašli či kýchaní používať hygienickú vreckovku na zakrytie úst a nosa

Prosíme žiakov aj rodičov, aby  sledovali webovú stránku školy kde budú informácie o ukončení prerušenia vyučovania.

Ďakujem za pochopenie Elena Rusňáková r.š.

Obrázok1