loga program erdf

Obce Makov a Hutisko – Solanec
implementujú projekt
„Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“,
ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Dobrovoľní hasiči z Makova sú prví na Slovensku
P1120132Výstižný nadpis zachytávajúci bezmála štvorročné úsilie Obce Makov a jej cezhraničného partnera obce Hutisko – Solanec. Celé sa to začalo v lete roku 2011,keď bola Obec Makov oslovená predstaviteľmi moravskej obce Hutisko – Solanec na vzájomnú spoluprácu pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre našich dobrovoľných hasičov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013.
Nápad zmodernizovať vybavenie hasičov nákupom novej cisterny za pomoci fondov európskej únie presvedčil aj zástupcov miestnej samosprávy v Makove a tak bola v októbri 2011 podaná Žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o finančný príspevok. Celkový spoločný rozpočet projektu „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ bol 540 858,16 €. Rozpočet na strane Obce Makov predstavoval čiastku 247 846,40 €, z ktorej bola spoluúčasť Makova vo výške 5%. Takmer po roku - v septembri 2012 prišlo rozhodnutie o schválení žiadosti o finančný príspevok s podmienkou zníženia kapitálových prostriedkov na strane Makova vo výške 20% , čo predstavovalo sumu 58 000 €. Aj keď neradi, museli sme sa rozlúčiť skoro s celou doplnkovou výbavou, ale nebolo iného východiska pokiaľ sme nechceli utopiť tento veľkolepý projekt hneď v jeho začiatkoch. 8.1.2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Týmto dňom začala druhá etapa projektu, a to kolotoč verejných obstarávaní na dodávateľa cisternovej automobilovej striekačky.
V apríli 2013 bolo vyhlásené prvé verejné obstarávanie, vzhľadom na skutočnosť, že nikto na zverejnenú výzvu nereagoval bolo verejné obstarávanie zrušené.V máji 2013 bolo vyhlásené druhé verejné obstarávanie, ktoré sa tiahlo až do 26.8.2014, kedy bolo na základe vykonanej kontroly Úradom pre verejné obstarávanie zrušené. Keď sme v septembri 2014 rozbiehali v poradí  tretie verejné obstarávanie, začali sme pochybovať o úspešnosti projektu.Našťastie sa katastrofické scenáre nenaplnili a ukázali sa ako neopodstatnené. Na konci novembra 2014 bola dokumentácia z VO odoslaná na kontrolu riadiacemu orgánu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z ktorého prišla začiatkom roka 2015 kladná odpoveď. S úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní spoločnosťou THT Polička, s.r.o. bola uzatvorená kúpna zmluva na dodanie cisternovej automobilovej striekačky CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1 s lafetovou prúdnicou. Súčasťou cisternovej automobilovej striekačky sú prídavné zariadenia – riadiaci a kontrolný systém auta s multifunkčným displejom, osvetľovací stožiar a zariadenie prvotného zásahu.Uvedené vozidlo je svojimi parametrami a výbavou priamym konkurentom profesionálnym hasičom a vôbec prvým svojho typu, ktorý je vo výbave dobrovoľných hasičov v rámci Slovenska.
V rámci spoločného projektu prebehlo v stredu 25.2.2015 v obci Hutisko – Solanec slávnostné odovzdanie a posvätenie hasičskej techniky. O dva dni neskôr  27.2.2015 sa uskutočnilo aj  spoločné taktické cvičenie DHZo Makov a SDH Hutisko-Solanec v obci Makov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  podieľali na úspešnej realizácii tohto náročného projektu. Konkrétne Ing. Mariánovi Masnicovi, bývalému starostovi obce Makov, ktorý podporil  prvotnú myšlienku ísť do spoločného projektu s ĆR a osobne dohliadal na jeho realizáciu. Taktiež Regionálnej rozvojovej agentúre Kysuce, ktorá zastrešila externý management projektu, spoločnosti EUROKONZULT, s.r.o. Žilina za riadenie verejných obstarávaní, ako aj súčasnému starostovi obce Martinovi Pavlíkovi.