14679V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy,

školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/