Upozornenie pre občanov spaľujúcich plastový odpad

 

 

Vzhľadom na opakované sťažnosti občanov na spaľovanie plastového odpadu a iného nevhodného odpadu na spaľovanie v domových kotloch (drevotriesky, lepených drevných odpadov z nábytkov a pod.) upozorňujeme občanov, že spaľovanie takéhoto odpadu v domácich kotloch a peciach je zakázané. Takéto konanie obmedzuje zákon o odpadoch ako aj zákon o ovzduší. Pri horení látok obsahujúcich plasty, lepidlá, farbivá a tmely vznikajú jedovaté látky, ktoré sú toxické a rakovinotvorné. 

V prípade opakovaných porušení zákazu spaľovania takéhoto odpadu v kotloch obráti sa Obec Makov na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, prípadne okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré majú v takýchto prípadoch právo konať a udeliť občanovi alebo právnickej osobe pokuty. Obec Makov má zabezpečený zber separovaného plastového odpadu formou vriec a zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu vrátane objemného odpadu a drobného stavebného odpadu je realizovaný každú sobotu na zbernom dvore v priestoroch bývalej colnice.