sttistika

Štatistický úrad SR uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019 štatistické zisťovanie o používaní spaľovacích zariadení a spotrebe palív. Prieskum sa vykonáva pre účely emisnej inventúry a zlepšenia energetickej bilancie. Na Slovensku je do tejto štatistiky zapojených 345 obcí vrátane MAKOVA. V spomínanom období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou obytovateľa. Ten je povinný preukázať  sa v domácnostiach služobným preukazom.